తమలపాకు కషాయం ఉపయోగాలు | Tamalapaku Kashayam Uses in Telugu

109 ViewsTamalapaku (Betel Leaves) Kashayam Uses in Telugu. In this article we’ll tell you what are the uses of tamalapaku kashayam in telugu. స్త్రీలకు సంబంధించిన గర్భకోశం, అండాను కోశం రోగాలకు అతి ముఖ్యమైన కషాయం ఈ తమలపాకు కషాయం.

Read more